1. Ochrana osobních údajů přehledně

Všeobecná upozornění

Následující upozornění vám poskytnou jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naši internetovou stránku. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení k ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Získávání údajů na naší internetové stránce

Kdo je zodpovědný za získávání osobních údajů na této internetová stránce?
Zpracování osobních údajů na této internetové stránce provádí provozovatel této webové stránky. Jeho kontaktní údaje najdete v oddíle Impresum na této internetové stránce.

Jak získáváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje získáváme například tím, že nám je sdělíte. Přitom se může například jednat o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiné údaje jsou získávány automaticky při návštěvě internetové stránky prostřednictvím našich IZ systémů. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Záznam těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

K čemu používáme vaše údaje?
Část údajů je sbírána pro zajištění bezchybného zpřístupnění naší webové stránky. Jiné údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?
Máte kdykoli právo získat bezplatnou informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo vyžadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. K tomu a k dalším dotazům ohledně tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v oddíle Impresum. Kromě toho máte právo na podání stížnosti příslušnému dozorčímu úřadu.

2. Všeobecná upozornění a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velice vážně. Zacházíme s vašimi osobními údaji důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy s ochraně osobních údajů a tímto prohlášením k ochraně osobních údajů.

Když používáte tuto internetovou stránku, dochází k získávání různých osobních údajů. Osobní údaje jsou takové údaje, pomocí jichž můžete být osobně identifikování. Existující Prohlášení k ochraně osobních údajů osvětluje, které údaje jsou získávány a k čemu jsou vyžívány. Vysvětluje také, k jakému účelu se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může obsahovat bezpečnostní mezery. Absolutní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Upozornění k zodpovědnému pracovišti

Zodpovědným pracovištěm pro zpracování osobních údajů na této webové stránce je:

Aulamed GmbH
Lohbachstraße 30
42553 Velbert

Telefon: + 49 2053 492 26 21
E-mail: velbert@aulamed.de

Zodpovědné pracoviště je fyzická nebo právnická osoba, která sama, nebo spolu s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích pro zpracování osobních údajů (např. jméno, e-mailová adresa atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů
Mnohé procesy zpracování osobních údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám k tomu zaslat neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Právoplatnost zpracování osobních údajů do momentu odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího orgánu
V případě porušení zákonných ustanovení k ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu. Příslušným dozorčím úřadem v otázkách ochrany osobních údajů je Zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů dané spolkové země, ve kterém má podnik své sídlo. Seznam zmocněnců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na internetovém odkazu: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenosnost údajů
Máte právo na to, aby vám nebo třetím osobám byly údaje, které na základě vašeho souhlasu automatizovaně zpracováváme k plnění smlouvy, předány v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud žádáte přímý přenos údajů jiné zodpovědné osobě, bude toto provedeno, pokud je to technicky možné.

SSL resp. TLS šifrování
Tato stránka používá z bezpečnostních údajů a k ochraně přenosu důvěrných obsahů, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli stránek posíláte, SSl resp. TSL šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že adresový řádek prohlížeče se změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku ve vašem vyhledávacím řádku.

Když je aktivováno SSL- resp. TLS šifrování, nemohou třetí osoby číst údaje, které nám posíláte.

Informace, zablokování, vymazání
V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o uložených osobních údajích k vaší osobě, k jejich původu, příjemci a účelu zpracování a případně právo na to vyžadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. K tomu a k dalším dotazům ohledně tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v oddíle Impresum.

Nesouhlas s reklamními e-maily
Tímto nesouhlasíme s použitím kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti Impresum k přeposílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo na právní kroky v případě nevyžádaného zaslání reklamních informací, např. prostřednictvím spamových e-mailů.

3. Získávání údajů na naší webové stránce

Cookies
Tyto internetové stránky používají částečně takzvané Cookies. Cookies na vašem počítači nezpůsobují žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby učinily naši nabídku uživatelsky přívětivou, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do počítače a které ukládá váš prohlížeč.

Většina námi používaných Cookies jsou takzvané “Session-Cookies”. Po konci vaší návštěvy se automaticky vymažou. Jiné Cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Tyto Cookies nám umožňují, abychom vás při příští návštěvě rozpoznali.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o ukládání Cookies informování a Cookies povolovali pouze v jednotlivých případech, abyste Cookies pro určité případy nebo obecně zakázali, či abyste aktivovali automatické mazání Cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci Cookies může být omezena funkčnost této internetová stránky.

Cookies, které jsou nutné k realizaci procesu elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých, vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na ukládání Cookies k technicky bezchybnému a optimálnímu poskytování svých služeb. Pokud budou ukládány další Cookies (např. Cookies k analýze vašeho uživatelského chování), jsou tyto ošetřeny v prohlášení k ochraně osobních údajů samostatně.

Serverové soubory log
Poskytovatel těchto stránek získává a ukládá automaticky informace v takzvaných serverových souborech log, které nám váš prohlížeč automaticky přeposílá. K těm patří:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • URL referer
  • Hostname přístupového počítače
  • Čas vyvolání serveru
  • IP adresa

K propojení těchto údajů s jinými zdroji údajů nedochází.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který dovoluje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář
Pokud nám posíláte prostřednictvím kontaktního formuláře poptávky, budou u nás vaše údaje z kontaktního formuláře včetně vámi uvedených kontaktních údajů uloženy k účelu zpracování poptávky a pro případ dalších dotazů.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 lit. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám k tomu zaslat neformální sdělení prostřednictvím emailu. Právoplatnost procesů zpracování údajů až do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Vámi zadané údaje z kontaktního formuláře zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání. Odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo účel pro zpracování údajů odpadá (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Povinná zákonná ustanovení – obzvlášť lhůty pro uložení – zůstávají nedotčena.

4. Plugins a Tools

Google Web Fonts
Tato stránka používá pro jednotné zobrazení druhů písma takzvané Web Fonts, které poskytuje Google. Při vyvolání stránky nahraje váš prohlížeč potřebné Web Fonts do mezipaměti prohlížeče, aby bylo možné správně zobrazit texty a druhy písma.

K tomuto účelu musí váš prohlížeč navázat spojení se servery Google. Tím získá Google informaci o tom, že jste přes svou IP adresu vyvolali naši internetovou stránku. Využití Google Web Fonts probíhá v zájmu jednotného a příjemného zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje Web Fonts, bude použito standardní písmo vašeho počítače.

Další informace ke Google Web Fonts najdete na www.developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Tato stránka využívá prostřednictvím API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K použití funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obyčejně přenáší na server Google v USA, kde se uloží. Poskytovatel této internetové stránky nemá vliv na přenos těchto údajů.

Využití Google Maps probíhá v zájmu příjemného zobrazení našich online nabídek a snadného nalezení míst uváděných na naší internetové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Více informací k zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Bootstrap CSS
Používáme CSS-soubory poskytovatele NetDNA, LLC (3575 Cahuenga Blvd. West, Suite 330, Los Angeles, CA 90068, USA; „MaxCDN“). Ty slouží k jednotnému zobrazení druhů písma. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Navštívením naší internetové stránky získá poskytovatel informaci o tom, že byla prostřednictvím vaší IP adresy vyvolána tato internetová stránka.

Další informace k účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování ze strany plug-in poskytovatele najdete v prohlášení k ochraně osobních údajů poskytovatele. Tam získáte i další informace k vašim právům v této souvislosti a k možnostem nastavení za účelem ochrany vaší privátní sféry: https://www.maxcdn.com/legal/#privacy.